Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Shutterstunter, statutair gevestigd te Urk, gemeente Urk 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene verkoop- en ;leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met de vennootschap onder firma Shutterstunter, gevestigd en kantoorhoudende te (8321 MK) Urk, gemeente Urk. Correspondentieadres: Foksdiep 22E te 8321 MK
 • Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over wederpartij moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, die tot Shutterstunter in contractuele relatie staat uit hoofde van een met Shutterstunter gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met Shutterstunter een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. met name wordt onder wederpartij ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is
 • Indien ook de wederpartij naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij door Shutterstunter uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de wederpartij niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de wederpartij dus in strijd met deze algemene voorwaarden, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding is de voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet

Artikel 2. Offertes

 • Alle offertes van Shutterstunter dienen te worden aangemerkt als uitnodiging aan de potentiële wederpartij tot het doen van een aanbod. Zij binden Shutterstunter derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Shutterstunter gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging door Shutterstunter (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door Shutterstunter te zijn
 • Indien tot de offertes, monsters, beschrijvingen en dergelijke behoren, blijven deze eigendom van Shutterstunter, tenzij hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van Shutterstunter worden terug gegeven. Tevens behoudt Shutterstunter zich de eventuele bestaande rechten uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom bij dit alles voor.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 • Een overeenkomst met Shutterstunter komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Shutterstunter de orderbevestiging
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Shutterstunter, of namens Shutterstunter gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden Shutterstunter alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door Shutterstunter schriftelijk zijn bevestigd.
 • Voor werkzaamheden of leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te

Artikel 4. Annulering

4.1      De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren indien de zaken uit voorraad leverbaar zijn en voordat Shutterstunter met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. De hiervoor voor Shutterstunter ontstane schade wordt door de wederpartij vergoed. Onder deze schade worden begrepen de door Shutterstunter geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die zij reeds ter voorbereiding heeft gemaakt. De schadeloosstelling wordt ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van de koopsom, onverminderd het recht van Shutterstunter op volledige schadevergoeding indien deze meer mocht bedragen dan voormeld percentage van de koopprijs.

Artikel 5. Prijzen

 • De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of andere kostensoorten en zijn exclusief Omzetbelasting, transportkosten en verzekeringskosten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een of ander nadien mocht worden verhoogd, is Shutterstunter gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
 • Indien de wederpartij een consument betreft in de zin van artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek heeft deze, in geval de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, de bevoegdheid om naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde prijsverhoging, de overeenkomst te

Artikel 6. Levering

 • De wederpartij dient Shutterstunter een redelijke termijn te gunnen om de door hem gekochte zaken te leveren. Overeengekomen levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door Shutterstunter zoveel mogelijk in acht genomen. Bij niet tijdige levering dient Shutterstunter derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De bevoegdheid de overeenkomst op grond van overschrijding van de leveringstermijn te ontbinden, zal eerst dan mogelijk zijn indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden.
 • Levering geschiedt op basis van de ICC INCO-terms 1990. Vervoer geschiedt franco aan huis exclusief rechten (DDU), tenzij dit anders is
 • Verzending van de zaken geschiedt op de volgens Shutterstunter meest gunstige wijze met de door haar te kiezen vervoerders. Aflevering zal uitsluitend geschieden aan verharde wegen en bij per vrachtwagen bereikbare
 • Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Shutterstunter het recht iedere levering als afzonderlijke transactie te
 • De wederpartij is gehouden het gekocht binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daar van is Shutterstunter gerechtigd om - zulks te harer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 van Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter haar van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de kooprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Shutterstunter gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de wederpartij overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen en Shutterstunter betaling der koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal zij de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 • Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Shutterstunter tot de in het vorige lid van dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen dertig (30) dagen na haar uitnodiging daartoe door de wederpartij zijn afgenomen.
 • In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel, geldt in geval van levering op afroep dat de leveringstijdstippen of -perioden door Shutterstunter in overleg met de wederpartij worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Tenzij in de orderbevestiging anders is vermeld, heeft de wederpartij bij een overeengekomen levering op afroep de plicht binnen twaalf (12) maanden volledig af te nemen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens naar het oordeel van Shutterstunter niet tijdig in haar bezit zijn gekomen, wordt de leveringstijd door haar, in overleg met de wederpartij, na de ontvangst van de gegevens opnieuw vastgesteld en schriftelijk

Artikel 7. Betaling

 • Betaling geschiedt a contant bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Shutterstunter is gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering(en) op te
 • Te allen tijde is Shutterstunter gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Shutterstunter het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht tot vergoeding van onkosten en
 • Indien de financiële positie van de wederpartij na het totstandkomen van de overeenkomst doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Shutterstunter gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarde te vorderen.
 • Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Shutterstunter te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk
 • De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling wordt verleend of onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
 • Wanneer de betaling niet overeenkomstig artikel 7, eerst lid, heeft plaatsgevonden, is Shutterstunter gerechtigd, na het verstrijken van de bedoeld termijn, aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van twaalf procent (12%) per jaar; rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.
 • Voorts is Shutterstunter gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente, van de wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Shutterstunter voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van de hoofdsom inclusief omzetbelasting, met een minimum van EURO 75,00 (zegge vijfenzeventig euro). Indien Shutterstunter het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvraag
 • Betalingen strekken conform artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in het zevende lid bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende

Artikel 8. Niet Toerekenbare Tekortkoming/Overmacht

 • Shutterstunter is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Shutterstunter haar verplichting niet kan komen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door haar gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties.
 • Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen,
 • Bij een toestand van blijvende overmacht treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • In geval van overmacht kan de wederpartij Shutterstunter niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 9. Garanties en Reclames

 • De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Shutterstunter
 • Shutterstunter garandeert een zodanige uitvoering van de overeenkomst, dat aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid ter zake het geleverde wordt
 • Garanties betreffende verkochte of anderszins geleverde zaken worden slechts verstrekt voor zover die door de producent, toeleverancier of de fabriek van herkomst of een daarmee gelijk te stellen leverancier ter zake het geleverde zijn
 • De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering te controleren op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen. De wederpartij dient de in de vorige volzin bedoelde tekorten of beschadigingen te (laten) vermelden op de afleveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten. De administratie van Shutterstunter is in dit verband beslissend. De vermelding moet inhouden een duidelijke en een nauwkeurige omschrijving van de klacht. Bij gebreke hiervan rust op Shutterstunter geen enkele verplichting de reclames dienaangaande in behandeling te nemen en kan de wederpartij dienaangaande geen enkel vorderingsrecht jegens haar doen gelden.
 • Gebreken die ten tijde van de levering niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de wederpartij binnen tien (10) dagen na het aan het licht treden daarvan, aan Shutterstunter ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven, inhoudende een duidelijk en nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de
 • Vorderingsrechten jegens Shutterstunter ten aanzien van gebreken in het geleverde vervallen, indien de gebreken niet binnen de daarvoor gesteld termijn en/of niet op de hiervoor aangegeven wijze aan Shutterstunter ter kennis zijn gebracht, indien Shutterstunter niet in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de gegrondheid van de klacht en wanneer het geleverde op onoordeelkundige wijze - zulks ter beoordeling van Shutterstunter - is behandeld, opgeslagen of onderhouden of het geleverde na kennisgeving van de klacht, alsnog wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake van door Shutterstunter geleverde zaken jegens haar alleen doen gelden, indien deze niet door derden op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Voorts vervalt voor Shutterstunter de garantieverplichting, alsmede de aansprakelijkheid voor schade aan het geleverde, indien het geleverde op onoordeelkundige wijze - zulks ter beoordeling van Shutterstunter - is behandeld of
 • Shutterstunter is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg van schuld van Shutterstunter, met dien verstande dat de schadevergoeding niet meer bedraagt dan het totaal van het bedrag van het eigen risico van haar verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Daarbij geldt dat bedrijfsschade, zoals bedrijfsstoring, stilstandschade, winstderving en dergelijke niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor andere dan de hiervoor bedoelde schade die de wederpartij mocht lijden, is Shutterstunter nimmer
 • De wederpartij zal Shutterstunter kosten en schade vergoeden, die voor Shutterstunter het gevolg zijn van enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakelde derden zijn
 • In geval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht door Shutterstunter gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde zaken betreft en er voor Shutterstunter aansprakelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 10, eerste lid, is Shutterstunter uitsluitend gehouden tot - zulks te harer keuze:
  1. Kosteloos herstel van de gebreken;
  2. Levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige zaken; pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding door een schriftelijke verklaring van de onderhavige overeenkomst;
  3. Een in overleg met de wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

Artikel 11. Ontbinding

11.1    Shutterstunter heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, indien en zodra de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verplichting jegens haar, in geval van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede in geval van stillegging of liquidatie van diens onderneming.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en Zekerheid

 • Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van het door Shutterstunter geleverde. Shutterstunter blijft eigenares van het geleverde zolang de wederpartij haar vorderingen terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Zij blijft tevens eigenares van het geleverde zolang zij een vordering tot schadevergoeding heeft op de wederpartij wegens diens tekort schieten in zodanige overeenkomsten, waaronder mede begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 • In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkocht zaken jegens Shutterstunter niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij Shutterstunter in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden teneinde deze terug te nemen.

Artikel 13. Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht

 • Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande
 • Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen in eerst aanleg worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Lelystad, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet het recht van Shutterstunter om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde
Prijsopgave